මාර්ගගත අධ්‍යාපනය අභියෝග සහ ඉදිරි මාවත
(Online Education - Challenges and Way Forward)

Organized by the Library and Publications Committee

රාජකීය පණ්ඩිත, මහාචාර්ය පූජ්‍ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහාචාර්ය දයා රෝහණ අතුකෝරාල සහ මහාචාර්ය චලින්ද බෙනරගම

Date : 2021-07-06